Cast

 Emily Scott Banks Lyubov

Emily Scott Banks
Lyubov

 Stan Graner Gaev

Stan Graner
Gaev

 Matthew Eitzen Yepikodov

Matthew Eitzen
Yepikodov

 Francis Fuselier Firs

Francis Fuselier
Firs

 Sterling Gafford Trofimov

Sterling Gafford
Trofimov

 Gretchen Hahn Barbara

Gretchen Hahn
Barbara

 Taylor Harris Lopakin

Taylor Harris
Lopakin

 Courtney Mentzel Anna

Courtney Mentzel
Anna

 James Hansen Prince Pishtchik

James Hansen Prince
Pishtchik

 Mary-Margaret Pyeatt Charlotte

Mary-Margaret Pyeatt
Charlotte

 Rachel Reininger Dunyasha

Rachel Reininger
Dunyasha

 Dean Wray Yasha

Dean Wray
Yasha